Artikule chování

Obecné zásady chování pro návštěvníky, účastníky kurzů i instruktory.

Obecné povinnosti

Článek 1 Všechny osoby nalézající se v šermírně se musejí chovat civilizovaným a vzdělaným způsobem, vstupem přijímají všechna pravidla Domu rytířských ctností a stávají se hosty, jako členové přijímají pravidla žádostí o členství. Musí dodržovati v míře nejvyšší bezpečí výkonů vzhledem k cvičícím i přihlížejícím. Cvičíte s partnerem ne soupeřem.
Článek 2 Při vstupu do šermírny zdvořile zdravíme přítomné, hledě však nerušiti výuku a cvičení. Konáme jen cvičitelem zadané úkony. Prostory mimo šermírnu nejsou pod dozorem cvičitelů a k uložení věcí slouží zamykatelné skříně.
Článek 3 Během výuky nesmějí přihlížející zabránit bezpečnosti, překážet a rušit.
Článek 4 Veškerou činnost vykonávají všichni na vlastní nebezpečí, šermíři i přihlížející. Za neúmyslné zranění nese odpovědnost zraněný. Cvičíme se vzájemně a neseme osobní odpovědnost, za děti ručí rodiče a mimo šermírnu (šatna, klubovna atd.) jim zajišťují dohled, proto máme klubovnu a kafe. Cvičení pro 15+ je možné pro mladší pouze se svým odpovědným zástupcem.
Článek 5 Všechna zde uvedená pravidla platí při všech událostech Domu rytířských ctností, výcviku, vystoupení i srazů a nejen jich. Myslete na to, že nejsme školní zařízení pod MŠMT, ale parta vzájemně se bavících nadšenců.

Povinnosti cvičících

Článek 1 Každý, kdo si přeje brát hodiny, musí vyhledat mistra a domluvit si s ním den, hodinu a poplatek. Za nezletilé plně odpovídají rodičové, mistr věnuje svou plnou péči jejich bezpečnosti. Leč šerm jest činností veskrze hrozící zraněním a rodič zapsáním dítěte přebírá odpovědnost.
Článek 2 Každý žák si musí pořídit výstroj. Pokud mu tato chybí, nesmí používat výstroj někoho jiného bez jeho dovolení. Výstroj musí být funkční.
Článek 3 Žáci smějí volně cvičit jedině v případě, že jim mistr, vědoucí o jejich schopnostech, dá k tomu povolení. Vždy vykonávají jen prvky jim nařízené mistrem, či někým jím pověřeným.
Článek 4 Je povinností žáků samotných, aby čas od času zkontrolovali, zdali jejich hrot je kryt ochrannou kuličkou, či není-li vybavení nebezpečné, obecně každý kontroluje vybavení, aby se tak předešlo nehodám.
Článek 5 Je čestnou povinností, aby pokaždé, když je někdo během šermování zasažen, oznámil zásah slovem toccato, či touché. Skutečná zranění nutno ihned hlásit a ošetřit. Hlášení se zapisuje. Všichni účastnění byli poučeni o pravidlech, bezpečnosti a první pomoci.
Článek 6 Pokud je během šermování jeden z šermířů odzbrojen a zbraň spadne na zem, druhý ihned ukončí veškerou činnost, ji musí zdvihnout a podat ji soupeři jílcem napřed, aby se tak předešlo podezření z nadutosti.
Článek 7 Každý střetný výkon zahajujeme pozdravem, tento jest důkazem připravenosti obou šermířů.
Článek 8 Dojde-li k újmě, je vždy přičtena na vrub poškozenému, nehledá se příčina, vyjma případu, kdy mistr upozorní na chybu osobně.
Článek 9 Jestliže dojde k tomu, že mistr zlomí jednu nebo více čepelí, když školí své žáky, je jejich povinností za zlomené čepele zaplatit. Vzniklé náklady vždy nese cvičenec, jenž je uživatelem poškozené věci.
Článek 10 V Domě rytířských ctností (vyjma privátní sekce) není dovoleno kouření, požití alkoholu či omamné látky, budiž důvodem k vynětí z obce členské bez náhrady, veškeré škody způsobené pod vlivem látek omamného charakteru jdou vždy plně k vině osoby škodu učinivší.